Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

УБЦТС ТӨХК-НИЙ 6-35КВ-ЫН СҮЛЖЭЭНД ШИНЭЭР ХОЛБОЛТ ХИЙЛГЭХ ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ

1. Захиалагч, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь цахилгаан хангамжийн асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд 6-35 кВ-ын хүчдэлийн шугам, дэд станц барьж байгуулах хэрэгцээ гарсан бол хамгийн түрүүнд УБЦТС ТӨХК-д хандаж хүсэлтээ гарган техникийн нөхцөлийг гаргуулна. (1000 кВА-с дээш чадалтай бол Эрчим хүчний яаманд хандаж техникийн нөхцөл гаргуулна)

2. Захиалагч нь техникийн нөхцөл гарсны дараа цахилгаан байгууламжийн ажлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. (Зураг нь экспертизээр батлагдсан байх ёстой)

3. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь угсралтын ажлаа эхлүүлэхийн өмнө Аймаг, нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан газарт хандан барилга угсралтын ажил эхлүүлэх албан ёсны зөвшөөрөл авна.(“Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх журам”-ыг үзнэ үү)

4. Захиалагч нь батлагдсан зураг, техникийн нөхцөлийн дагуу угсралтын тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниар цахилгаан байгууламжийн угсралтын ажлаа гүйцэтгүүлнэ.

5. Гүйцэтгэгч барилгын газар шорооны ажлыг эхлэхийн өмнө харьяа түгээх төвд хандаж газар доогуурх кабель шугамын байршил, трассыг тодруулах ажлыг гүйцэтгүүлнэ.

 6. Захиалагч нь угсралтын ажлын явцад уг ажил зургийн дагуу болон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдэж байгааг УБЦТС ТӨХК-ийн холбогдох түгээх төвийн ашиглалтын инженерүүдээр шалгуулж, хяналт тавиулна. / албан бичиг авна/

7. Гүйцэтгэгч нь цахилгаан байгууламжийн тоноглолд холбогдох хэмжилт туршилтыг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ.

8. Гүйцэтгэгч нь “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах журам”-д заасны дагуу тоног төхөөрөмжид хэмжилт туршилт хийсэн протокол, гүйцэтгэлийн актууд, зураг схем, тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн баталгааны бичиг болон бусад холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүүлнэ.

9. Гүйцэтгэгч нь барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулахын өмнө Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэст хандан уг цахилгаан байгууламжийн байр зүйн зургийг орон нутгийн газрын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна.

10. Гүйцэтгэгч компани нь барилга байгууламжаа барьж дуусган гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг бүрдүүлсний дараа комисс ажиллуулах хүсэлтээ холбогдох газарт гаргана. Үүнд: Хувийн хөрөнгө оруулалт болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан барилга байгууламжийн хувьд нийслэлийн 8 дүүрэгт “Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар”-т хандах, Төв аймгийн хувьд “Төв аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар”-т тус тус хандана (Засгийн газрын 2018 оны 317-р тогтоолын дагуу комисс томлигдон ажиллана). ЭХЯ-ны хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээгээр баригдсан эрчим хүчний барилга байгууламж бол Эрчим хүчний хөгжлийн төвд хандан комисс ажиллуулах хүсэлтээ гаргана. (ЭХЯ-ны сайдын 2019 оныг 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 125 тоот тушаалаар томлигдсон техникийн болон Улсын комисс ажиллана)

11. Гүйцэтгэгч нь барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласны дараа комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварыг 14 хоногийн дотор биелүүлж фото зургаар баталгаажуулж комиссын акт, хурлын тэмдэглэлийг авч комиссын гишүүдээр гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан байна.

12. Гүйцэтгэгч нь харьяа түгээх түгээх төвийн горимын инженерт хандан горим тооцооны схемд уг байгууламжийг байршлаар нь тусгасан схемийг хэвлүүлэн авах ба уг схемийг УБЦТС ТӨХК-ийн Реле хамгаалалт туршилт тохируулгын албаны реле хамгаалалт тавил тооцооны инженерт хандан тухайн фидерийн тавилын тооцоог хийлгэнэ.

13. Гүйцэтгэгч нь барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт баталгаажин дугаар авсаны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн Технологийн холболтын албаны шинэ холболтын инженерээс уг объектыг 6-35 кВ-ын сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг авна.

14. Гүйцэтгэгч нь 6-35 кВ-ын сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг авсны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн Диспетчерийн албаны горимын инженерт хандан хүчдэлд залгах зөвшөөрлийн бичгэнд шуурхай ажиллагааны нэр, дугаар авч гарын үсэг зуруулна. Нэр дугаар авахын өмнө гүйцэтгэгч нь УБЦТС ТӨХК-ийн Техникийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэдээллийн сангийн инженерт хандан тухайн Цахилгаан байгууламжийн тоноглолын мэдээллийг схем зургийн хамт бүртгүүлнэ.

15. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь шугам тоноглолдоо диспетчер дугаар авсны дараа харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хандан цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулна.

16. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь харьяа түгээх төвтэй шуурхай ажиллагааны болон найдвартай ажиллагааны гэрээ байгуулна. /Шаардлагатай тохиолдолд/

17. Гүйцэтгэгч нь Шинээр баригдсан дэд станцыг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичигт гарын үсэг зурагдаж дууссаны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн Диспетчерийн албаны диспетчер инженерт хандан хүчдэлд залгуулах захиалга өгч залгуулна. (хүчдэл залгуулахын өмнө шинээр баригдсан дэд станцад диспетчерийн нэр дугаарыг тухайн дэд станцын хаалга щитэнд ТШТ-ний дагуу байрлуулсан байна)

 

18. Хэрэв шинээр ашиглалтад орж байгаа шугам, дэд станцыг хүчдэлд залгахад ЦДҮС ТӨХК-ийн харьяа 110 кВ-ын дэд станцаас шугам таслуулах бол УБЦТС ТӨХК-ийн Диспетчерийн албанаас залгах зөвшөөрлийн бичгийн маягт авна. Уг маягтад сүлжээнд шинээр холбогдох шугам тоноглолын жагсаалтыг бичиж, ЦДҮС ТӨХК болон УБЦТС ТӨХК-ийн ерөнхий инженерүүдээр батлуулсны үндсэн дээр захиалга өгч хүчдэлд залгуулна. 

 

Гүйцэтгэлийн бичиг баримтын загвар үзэх

Хэсэг1 | Хэсэг2 | Хэсэг3

 

Эрчим хүчний барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахын тулд бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт болон холбогдох маягтыг дор харуулав

 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах журмын 6 дугаар хавсралт


ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХЫН ТУЛД БҮРДҮҮЛЭХ ЖИШИГ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
 

Бүрдүүлж хөтөлсөн байх баримт бичиг Баримт бичгийн он,сар,
өдөр
Хувь Хавсралтын дугаар
0 1 2 3 4
А) барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын
өмнө бүрдүүлсэн байх бичиг баримтууд
1 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ      
2 Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл      
3 Барилга хариуцсан даамлыг томилсон тушаал      
4 Барилга барих газар олгосон тухай аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, мэдэгдэл      
5 Техникийн нөхцөл бүрдүүлсэн тухай баримт бичгүүд (ус суваг, дулаан, цахилгаан, холбоо дохиолол)      
6 Улаан шугам тавьсан акт түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураг      
7 Барилга барих газрын хөрсний шинжилгээний дүгнэлт      
8 Ажлын иж бүрэн зураг төсөл магадлал хийгдсэн      
9 Захиалагч, ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд хийсэн гэрээнүүд      
10 Зураг төслийн байгууллагаар гаргуулсан зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт      
11 Ил далд ажлын акт, техникийн баримт бичгүүд      
Б) барилга угсралтын ажлын явцад бүрдүүлсэн баримт бичиг
12 Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акт     М-1
13 Суурийн нүх ухсан акт     М-2
14 Суурь хийсэн акт     М-3
15 Ханын өргийн акт     М-4
16 Хана сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт     М-5
17 Хананд салхивч ба утааны суваг хийсэн акт     М-8
18 Барилгын гадна цахилгааны шугамыг хийсэн акт     М-25
19 Дотор цахилгааны угсралтын ажил, туршилт хийж шалгасан акт     М-26
20 Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн ба тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт     М-27
21 Тоног төхөөрөмжинд туршилт хийсэн акт (а, б)     М-28
22 Тоног төхөөрөмжинд цахилгаан холболт газардуулга хийсэн акт (нэг бүрээр)     М-29
23 Тоног төхөөрөмжүүдэд контур газардуулга хийсэн, шалгасан акт     М-30
24 Аянга зайлуулагч хийсэн, туршсан акт     М-31
В). эрчим хүчний барилга байгууламж шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг угсрахад бүрдүүлэх бичиг баримт
33 Зураг төслөөс өөрчлөгдөн хийгдсэн ажлын жагсаалт     М-40
34 Техникийн баримт бичгүүд     М-41
35 Дутуу ажлын жагсаалт     М-42
36 Кабелийг хүйтний улиралд сунгахын өмнө халаасан протокол     М-43
37 Кабель шугамыг шулуутгасан өндөр хүчдэлээр шалгасан протокол     М-44
38 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын паспорт     М-45
М-46
39 Тулгуурын далд ажлын акт     М-47
40 Трансформаторын дэд станцын паспорт     М-48
41 Цэнэг шавхагч шалгасан протокол     М-49
М-50
42 Хуурай салгуур шалгасан протокол     М-51
43 Газардуулах байгууламжийн паспорт     М-52
44 Газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл шалгасан протокол     М-53
45 хүчний трансформаторт туршилт хийсэн протокол     М-54
46 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын үндсэн үзүүлэлтүүд:
  1. Төмөр бетон тулгуур
  2. Суурь
  3. Тусгаарлагч
  4. Утасны бэхэлгээний тоноглолууд
  5. Хэт хүчдэлийн хамгаалалт
  6. Агаарын шугамын газардуулга
    М-55