Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

УБЦТС ТӨХК-ИЙН 0.4 КВ-ЫН ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХОД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ /АГААРЫН ШУГАМААС/

 

 

Алхам 1:

Захиалагч иргэн, ААН байгууллага нь цахилгаан хангамжаа шийдвэрлэхээр 0.4 кВ-ын хүчдэлийн сүлжээнд холбогдох бол УБЦТС ТӨХК-д хандан техникийн нөхцөл авна.

Алхам 2:

Захиалагч нь техникийн нөхцөлд заасны дагуу мэргэжлийн байгууллагаар угсралтын ажлыг хийлгэх ба гүйцэтгэгч нь холбогдох бичиг баримтын бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

·         Гүйцэтгэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ

·         Техникийн нөхцөл

·         Шинээр тулгуур босгож шугам татсан тохиолдолд ажлын зураг хийлгэх, нийслэлийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх 

·         Газардуулга хийж, протокол авсан байх

·         Тоолуур, хэмжих хэрэгслийн гэрчилгээ

·         Ил далд ажлын акт, техникийн баримт бичгүүд

·         Фото зургаар угсралтын ажлыг баталгаажуулан хавсаргах

Алхам 3:

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлсний дараа харьяа түгээх төвийн холболтын инженерээр нягтлуулсны үндсэн дээр “Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудас”-ыг гаргуулна.

Алхам 4:

Харьяа дүүргийн ХҮТ-д хандан ЦЭХ-ээр хангах гэрээг захиалагч байгуулна. Холбогдох бичиг баримтыг хуулбарласан байна. Үүнд:

·         ААН бол ЦЭХ-нд шинээр холбогдох албан хүсэлт

·         Техникийн нөхцөл

·         Газардуулгын протокол

·         Тоолуур хэмжих хэрэгслийн гэрчилгээ

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ,газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг

·         Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх, ААН бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Хорооны тодорхойлолт/ААН бол шаардахгүй/

·         Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудас зэргийг бүрдүүлсэн байна.

Алхам 5:

Гүйцэтгэгч эсвэл захиалагч нь Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудаст гарын үсэг зуруулж дууссаны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн Диспетчерийн албанд хандан хүчдэлд залгуулах ажлын захиалга өгнө. Үйлчилгээний төлбөр болох 40250 төгрөгийг /НӨАТ/-тэй харьяа түгээх төвийн дансанд шилжүүлсэн байна.  

/УБЦТС ТӨХК  БТТ-241802222302-Төрийн банк, УБЦТС ТӨХК ЗТТ-473019391-ХХБ Гүйлгээний утга: Нэр, утас, регистр/

                                                          

                                         УБЦТС ТӨХК-ИЙН 0.4 КВ-ЫН ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХОД ХҮСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

/ДЭД СТАНЦААС/

 

Алхам 1:

Захиалагч,иргэн, ААН байгууллага нь цахилгаан хангамжийн асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд 0.4 кВ-ын хүчдэлийн сүлжээнд холбогдох хэрэгцээ гарсан бол УБЦТС ТӨХК-д хандан хүсэлтээ гарган техникийн нөхцөл гаргуулна.

Алхам 2:

Захиалагч нь техникийн нөхцөл гарсны дараа цахилгаан байгууламжийн ажлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэнэ. Зураг нь экспертизээр батлагдсан байна.

Алхам 3:

Захиалагч нь батлагдсан зураг, техникийн нөхцөлийн дагуу угсралтын тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниар цахилгаан байгууламжийн угсралтын ажлаа гүйцэтгүүлнэ.

Алхам 4:

Гүйцэтгэгч барилгын газар шорооны ажлыг эхлүүлэхийн өмнө харьяа түгээх төвд хандаж газар доогуурх кабель шугамын байршил, трассыг тодруулах ажлыг гүйцэтгүүлнэ.

Алхам 5:

Захиалагч нь угсралтын ажлын явцад уг ажил зургийн дагуу болон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдэж байгааг УБЦТС ТӨХК-ийн холбогдох түгээх төвийн ашиглалтын инженерүүдээр шалгуулж, хяналт тавиулна. /албан бичиг авна/

Алхам 6:

Гүйцэтгэгч нь “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах журам”-д заасны дагуу дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

·         Гүйцэтгэгчийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Техникийн нөхцөл

·         Батлагдсан ажлын зураг

·         Газардуулгын протокол

·         Кабель шугам туршсан протокол

·         Тоолуур хэмжих хэрэгслийн гэрчилгээ

·         Ил далд ажлын акт, техникийн баримт бичгүүд, станц дотор шинээр хийгдсэн ажлыг фото зураг бүхий актаар баримтжуулна.

·         Фото зургаар угсралтын ажлыг баталгаажуулан хавсаргана.

·         Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэст хандан уг цахилгаан байгууламжийн байр зүйн зургийг орон нутгийн газрын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна.

Алхам 7:

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлсний дараа харьяа түгээх төвийн холболтын инженерээр нягтлуулсны үндсэн дээр “Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудас”-ыг гаргуулна.

Алхам 8:

Харьяа дүүргийн ХҮТ-д хандан ЦЭХ-ээр хангах гэрээг захиалагч байгуулна. Холбогдох бичиг баримтыг хуулбарласан байна. Үүнд:

·         ААН бол ЦЭХ-нд шинээр холбогдох албан хүсэлт

·         Техникийн нөхцөл

·         Газардуулгын протокол

·         Тоолуур хэмжих хэрэгслийн гэрчилгээ

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг

·         Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх, ААН бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Хорооны тодорхойлолт/ААН бол шаардахгүй/

·         Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудас зэргийг бүрдүүлсэн байна.

Алхам 9:

Гүйцэтгэгч нь Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудаст гарын үсэг зуруулж дууссаны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн Диспетчерийн албанд хандан хүчдэлд залгуулах ажлын захиалга өгнө. Үйлчилгээний төлбөр болох 76560 төгрөгийг /НӨАТ/-тэй харьяа түгээх төвийн данс шилжүүлсэн байна.  

/УБЦТС ТӨХК  БТТ-241802222302-Төрийн банк, УБЦТС ТӨХК ЗТТ-473019391-ХХБ Гүйлгээний утга: Нэр, утас, регистр