Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Ажил үйлчилгээний нэр

Үнэ

/НӨАТ-гүй/, төгрөгөөр

1

2

3

4

1

Шугам сүлжээнд хийгдэх ажил үйлчилгээ

Сүлжээнд ажлын байр бэлтгэх /6-10 кВ/

33,000

2

Сүлжээнд ажлын байр бэлтгэх /35 кВ/

80,800

3

Сүлжээнд хүчдэл залгах /6-10 кВ/

18,300

4

Сүлжээнд хүчдэл залгах /35 кВ/

60,500

5

Сүлжээнд хүчдэл таслах /6-10 кВ/

18,300

6

Сүлжээнд хүчдэл таслах /35 кВ/

60,500

7

Сүлжээнд хүчдэл залгах /0.4 кВ/

18,300

8

Сүлжээнд хүчдэл таслах /0.4 кВ/

18,300

9

Шугам сүлжээнд фаз тохируулах /6-10 кВ/

30,200

10

Шугам сүлжээнд фаз тохируулах /0.4 кВ/

25,400

11

Дэд станцад хийгдэх ажил үйлчилгээ

Дэд станцад гал хамгаалагч цэнэглэх /0.4 кВ/

18,400

12

Дэд станцад гал хамгаалагч цэнэглэх /6-10 кВ/

21,700

13

Дэд станцад гал хамгаалагч цэнэглэх /35 кВ/

66,800

14

Дэд станцын щитэд кабелийн үзүүр тайлах /6-10 кВ/

23,100

15

Дэд станцын щитэд кабелийн үзүүр уях /6-10 кВ/

23,100

16

Дэд станцын щитэд кабелийн үзүүр тайлах /0.4 кВ/

19,800

17

Дэд станцын щитэд кабелийн үзүүр уях /0.4 кВ/

19,800

18

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр уях /6-10 кВ/

30,200

19

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр уях /35 кВ/

80,000

20

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах /6-10 кВ/

30,200

21

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах /35 кВ/

80,000

22

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр уях /0.4 кВ/

24,000

23

Агаарын шугамын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах /0.4 кВ/

24,000

24

6-10 кВ-ын агаарын шугамын хоёр тулгуур хооронд утас залгах /нэг фаз/

33,000

25

35 кВ-ын агаарын шугамын хоёр тулгуур хооронд хооронд утас залгах /нэг фаз/

160,000

26

0.4 кВ-ын агаарын шугамын хоёр тулгуур хооронд утас залгах /нэг фаз/

29,700

27

Цахилгаан дамжуулах кабель шугамд

0.4 кВ-ын зөөврийн түр кабель уях /100 м тутамд/

29,600

28

6-10 кВ-ын зөөврийн түр кабель уях /100 м тутамд/

66,700

29

35 кВ-ын зөөврийн түр кабель уях /100 м тутамд/

80,800

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ТҮГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

 

Ажил үйлчилгээний нэр

Хэмжих нэгж

Үнэ /НӨАТ-гүй/, төгрөгөөр

Тайлбар

1 кВ хүртэл

6-10 кВ

35 кВ

1

2

3

4

5

6

7

Нэг. Нийтлэг ажил үйлчилгээ

1

Угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримт боловсруулах

иж бүрдэл

110,400

Хүчдэлийн түвшин хамаарах-гүй.

2

Хэрэглэгчийн цахилгаан тоноглолд үзлэг хийж, зөвлөгөө өгөх

удаа

96,000

3

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр өөрийн шугам сүлжээнд ажил гүйцэтгэх наряд олгох

удаа

42,000

4

Агаарын шугам болон кабель шугамын зургийн тодруулга хийх

 

54,000

5

Кабель шугамын гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах

метр

2,760

6

Тооцооны, зарчмын схем зурах

удаа

27,600

7

Бүх төрлийн ажил гүйцэтгэх үед хянагчаар ажиллах

ажлын 8 цаг

168,000

8

Газар шорооны ажил /ердийн хөрсөнд ухах булах/

м3

36,000

9

Газар шорооны ажил  хад, чулуурхаг хөрсөнд /зуны улирал/

м3

48,000

10

Газар шорооны ажил  ердийн хөрсөнд /өвлийн улирал/

м3

48,000

11

Газар шорооны ажил  хад, чулуурхаг хөрсөнд /өвлийн улирал/

м3

62,400

12

Газар шорооны ажил /бетондсон талбайд, ухах булах, нөхөн сэргээх/

м3

62,400

13

Газар шорооны ажил /асфальтсан талбайд, нөхөн сэргээх/

м3

62,400

1

2

3

4

5

6

7

Хоёр. Цахилгаан дамжуулах кабель шугамд хийх засвар, ажил үйлчилгээ

14

Кабель сунгах /хөндлөн огтлол 50-120 мм2/

м

2,760

4,200

5,400

 

15

Кабель сунгах /хөндлөн огтлол 150-240 мм2/

м

4,200 

5,400 

7,200 

 

16

Элс тоосгон хамгаалалт тавих

м

2,400 

Хүчдэлийн түвшин хамаарах-гүй.

17

Кабельд төгсгөлийн муфт хийх

ш

48,000 

108,000 

156,000 

 

18

Кабельд холболтын муфт хийх

ш

96,000 

120,000 

180,000 

 

19

Кабелийн бирк хийх

ш

7200

 

1

2

3

4

5

6

7

Гурав. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд хийх засвар, ажил үйлчилгээ

20

Төмөр бетон завсрын тулгуур угсарч босгох

тулгуур

108,000

144,000

204,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

21

Төмөр бетон салбарлалтын тулгуур тоноглох, угсрах

тулгуур

144,000

276,000

420,000

22

Төмөр бетон эргэлтийн тулгуур тоноглох, угсрах

тулгуур

144,000

252,000

384,000

23

Төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур тоноглох, угсрах

тулгуур

144,000

276,000

420,000

24

Дамжуулагч утас татах: СИП

км

360,000

420,000

-

25

Дамжуулагч утас татах: АС

км

360,000

420,000

-

26

Шугамын утас буулгах: АС

км

180,000

210,000

-

27

Шугамын утас буулгах: СИП

км

180,000

210,000

-

28

Тоноглолын хөндийрүүлэг шалгах

багц

27,600

Хүчдэлийн түвшин хамаарах-гүй.

29

Хэрэглэгчийн тоноглолд гүйдэл хүчдэл хэмжилт хийх

багц

14,400

30

Шугамын утасны перемичка, шлейф солих холбох

ш

20,400

31

Бүх төрлийн шугамын зажем солих

ш

20,400

32

Шугамын хөндийрүүлэгч солих

ш

20,400

1

2

3

4

5

6

7

Дөрөв. Агаарын дэд станцад хийх засвар, ажил үйлчилгээ

33

Дэд станц угсрах

иж бүрдэл

-

360,000

480,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

34

Дэд станцын траверс суулгах

ш

42,000

35

Ачаалал таслагч /хуурай салгуур суурилуулах/

иж бүрдэл

-

96,000

144,000

36

Тусгаарлагууд суурилуулах

ш

14,400

20,400

30,000

 

37

Цэнэг шавхагч суурилуулах

иж бүрдэл

-

20,400

30,000

 

38

Трансформатор суурилуулах

ш

-

204,000

276,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

39

Щит тоноглож суурилуулах

иж бүрдэл

-

276,000

420,000

40

Газардуулгын гадас зоох, шинтэй холбож гагнах

ш

-

42,000

72,000

 

41

П маягийн дэд станцыг буулгах

иж бүрдэл

-

168,000

252,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

42

Дэд станцад засвар үйлчилгээ хийх

багц

-

180,000

252,000

 

43

Дэд станцад бүрэн их засвар хийх

багц

-

348,000

480,000

 

44

35/0.4 кВ-ын дэд станцын модон хийцийг буулгаж, төмөр бетон хийцээр солих угсралт, засвар ажил

багц

-

-

756,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

45

35 кВ-ын өөрийн эзэмшлийн шугамд хэрэглэгчийн гурван фазын утсыг татаж нэмэлт хийц хийх, угсралт холболтын ажил

багц

-

-

348,000

1

2

3

4

5

6

7

Тав. Хаалттай дэд станцад хийх засвар, ажил үйлчилгээ

46

Хорго /трансформатор, оруулга, гаргалга, секц холбогч/ суурилуулах

хорго

84,000

180,000

276,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

47

Гүүрэн шин суурилуулах

иж бүрдэл

-

348,000

516,000

 

48

Тусгаарлагууд суурилуулах

ш

-

12,000

33,600

 

49

Шин суурилуулах

м

-

12,000

33,600

 

50

Трансформатор суурилуулах

ш

-

252,000

348,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

51

Изолятор суурилуулах

ш

20,400

Хүчдэлийн түвшин хамаарах-гүй.

52

Шин солих

м

20,400

53

Ерөнхий рубильник солих

ш

84,000

-

-

 

54

Гаргалгааны рубильник солих

 

60,000

-

-

 

55

Ачаалал таслагч /хуурай салгуур/ суурилуулах

иж бүрдэл

-

96,000

192,000

 

56

Ачаалал таслагч /хуурай салгуур/ солих

ш

-

144,000

276,000

 

57

Ачаалал таслагч /хуурай салгуур/-д тохиргоо хийх

ш

-

72,000

-

 

58

Хаалттай дэд станцын засвар үйлчилгээ хийх

багц

-

276,000

-

 

59

Хаалттай дэд станцад бүрэн их засвар хийх

багц

-

552,000

-

 

1

2

3

4

5

6

7

Зургаа. 6-10, 35 кВ-ын трансформаторын засвар, ажил үйлчилгээ

60

35 кВ-ын трансформаторт засвар үйлчилгээ хийх

багц

840,000

 

61

35 кВ-ын трансформаторын тос солих

100 л

204,000

 

62

35 кВ-ын трансформаторыг будах

ш

420,000

 

63

35 кВ-ын трансформаторын хүчдэл тохируулах /анцаф болон РПН-ээр/

ш

84,000

 

64

35 кВ-ын гүйдлийн трансформаторын коэффициент өөрчлөх, монтажлах

ш

96,000

 

65

35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор солих

ш

168,000

 

66

6-10 кВ-ын гүйдэл, хүчдэлийн трансформатор монтажлах, солих

ш

192,000

 

67

35 кВ-ын хүчдэлийн трансформатор монтажлах, солих

ш

144,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

68

35 кВ-ын РВС, ОПН цэнэг шавхагч монтажлах, солих, тохиргоо хийх

ш

144,000

 

69

35 кВ-ын РТ цэнэг шавхагч монтажлах, солих

ш

96,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

70

35 кВ-ын тосон болон вакуум таслуур монтажлах, солих

ш

1,104,000

71

35 кВ-ын тосон таслуурт цэвэрлэгээ хийх

ш

372,000

 

72

35 кВ-ын тосон болон вакуум таслуурт тохиргоо хийх

ш

492,000

 

73

35 кВ-ын тосон таслуурын тос солих

иж бүрдэл

144,000

 

74

35 кВ-ын тосон таслуурын приводын тохиргоо хийх

ш

144,000

 

75

35 кВ-ын тосон таслуурын бакад задаргаа, эд анги засварлах, хөндийрүүлэгч, нум унтраагч солих

багц

744,000

 

76

35 кВ-ын тосон таслуурын түвшин заагч шил солих

ш

84,000

 

77

6, 10, 35 кВ-ын тосон таслуур будах

ш

204,000

 

78

Тосон таслуурын халаагуур засварлах

ш

60,000

 

79

6-10 кВ-ын тосон болон вакуум таслуур монтажлах, солих

ш

840,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

80

6-10 кВ-ын тосон болон вакуум таслуурт засвар үйлчилгээ, тохиргоо, задаргаа хийх 

багц

276,000

 

81

6-10 кВ-ын тосон таслуурын түвшин заагч шил солих

ш

54,000

 

82

35 кВ-ын хуурай салгуур монтажлах, солих

ш

360,000

Машин мехнизмын ашиглал-тын зардлыг нэмж тооцно.

83

35 кВ-ын хуурай салгуурын хөндийрүүлэгч хутга солих

ш

84,000

 

84

6-35 кВ-ын гүйдэл, хүчдэлийн трансформаторын ашиглалтын зөвлөгөө өгөх

удаа

96,000

 

85

6-10, 35 кВ-ын хүчдэлийн трансформаторын гал хамгаалагч шинээр солих

ш

108,000

 

1

2

3

4

5

6

7

Долоо. Реле хамгаалалт туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

86

Дөрөөний сур турших

ш

7,200

 

87

Дөрөө турших

хос

7,200

 

88

Хамгаалалтын бүс турших

хос

7,200

 

89

Толгой хамгаалах дуулга турших

ш

7,200

 

90

Шугамын утасны унжилт хэмжих

 

27,600

 

91

АВР-ын шалгалт тохируулга хийх

иж бүрдэл

360,000

 

92

Хөндийрүүлэгчийг мегаомметрээр турших

тоног-лол

7,200

 

93

Цэнэг шавхагчийн нэвчих гүйдэл ба нэвтрэх хүчдэлийг хэмжих

ш

16,800

 

94

Таслуурын контактын эсэргүүцлийг хэмжих

фаз

10,800

 

95

Газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжих

цэг

48,000

 

96

Хуваарилах байгууламж турших /ачаалал таслагч, хуурай салгуур, шин, холбоос, тулгуур изолятор, таслуур/

иж бүрдэл

174,000

 

97

Бүх төрлийн таслуурын туршилт /өндөр хүчдэлийн туршилт, залгах таслах хугацаа, контактын эсэргүүцэл хэмжих, вакуумын алдагдал тодорхойлох/

иж бүрдэл

120,000

 

98

Хуурай салгуур турших

ш

42,000

 

99

Изолятор турших

ш

7,200

 

100

Кабелийн гэмтлийг тодорхойлох

кабель

252,000

 

101

0.4 кВ-ын кабель шугам турших, хэмжих

кабель

54,000

 

102

6-10 кВ-ын кабель шугам турших, хэмжих

кабель

180,000

 

103

35 кВ-ын кабель шугам турших, хэмжих

кабель

480,000

 

104

Хөрсний хувийн эсэргүүцэл хэмжих

цэг

96,000

 

105

Хүчдэлийн трансформатор хэмжих, турших

ш

90,000

 

106

6-10 кВ-ын шугамын реле хамгаалалт, автоматикийн шалгалт, тохируулга хийх /удирдлага, дохиолол/

шугам

360,000

 

107

35 кВ-ын трансформаторын реле хамгаалалт, автоматикт засвар хийх

иж бүрдэл

960,000

 

108

6-35 кВ-ын агаарын дэд станц, КТПН-ын бүрэн туршилт хийх

иж бүрдэл

210,000

 

109

ХТП-ын бүрэн туршилт хийх

иж бүрдэл

480,000

 

110

6-10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн бүрэн туршилт хийх

иж бүрдэл

1,680,000

 

111

35 кВ-ын дэд станцын бүрэн туршилт хийх

 

2,520,000

 

112

6-35 кВ-ын шугамын тавилын тооцоо хийх

удаа

42,000

 

113

6-35 кВ-ын трансформаторын хамгаалалтын тооцоо хийх

иж бүрдэл

72,000

 

114

Кабелийн трасс тодорхойлох

кабель

62,400

 

115

Резинэн бээлий, шаахай турших

хос

20,400

 

116

Өндөр хүчдэлийн хүчдэл заагч туршилт

ш

14,400

 

117

Нам хүчдэлийн хүчдэл заагч, резинэн бариултай багаж турших

ш

14,400

 

118

Тусгаарлагч штанг турших

ш

14,400

 

119

Тосонд өндөр хүчдэлийн туршилт хийх

тур-шилт

20,400

 

120

0.4, 6-10/35 кВ-ын трансформаторт хэмжилт туршилт хийх

транс-фор-матор

132,000

 

121

XLPE тусгаарлагатай кабельд зориулсан 0.1 Гц давтамжийн хувьсах хүчдэлийн туршилт хийх

 

360,000

 

122

Кабель шугамын оношилгоо

 

540,000

 

123

Кабель шугамыг ялгаж, тодруулж тайрах

 

360,000

 

124

XLPE тусгаарлагатай кабелийн бүрээс турших

 

180,000

 

125

XLPE тусгаарлагатай кабелийн бүрээсийн гэмтэл тодорхойлох

 

252,000

 

126

Талбайд кабельтай эсэхийг тодруулах /100 м2 хүртэл/

м2

720

 

127

Талбайд кабельтай эсэхийг тодруулах /100 м2-аас дээш 500 мхүртэл суурь үнэ 60,000/

м2

300

 

1

2

3

4

5

6

7

Найм. Трансформаторын засвар, ажил үйлчилгээ

128

630 кВА-ын трансформаторын 6-10 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

960,000

 

129

400 кВА-ын трансформаторын 6-10 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

840,000

 

130

160, 250 кВА-ын трансформаторын 6-10 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

696,000

 

131

100 кВА хүртэл чадалтай трансформаторын 6-10 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

624,000

 

132

630 кВА-ын трансформаторын 0.4 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

960,000

 

133

400 кВА-ын трансформаторын 0.4 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

840,000

 

134

160, 250 кВА-ын трансформаторын 0.4 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

696,000

 

135

100 кВА хүртэл чадалтай трансформаторын 0.4 кВ-ын ороомог ороох, засварлах

иж бүрдэл

624,000

 

136

Трансформаторын ороомог хатаах

иж бүрдэл

420,000

 

137

Трансформаторын тос цэвэрлэх

100 л

252,000

 

138

Ороомгийн эсэргүүцэл, хөндийрүүлэг хэмжих /цехэд/

иж бүрдэл

84,000

 

139

Ороомгийн насжилт хэмжих

иж бүрдэл

54,000

 

140

Трансформацлах коэффициент үзэх

ш

54,000

 

141

Дэд станцад хүчдэл тохируулах

ш

84,000

 

142

Өндөр хүчдэлээр турших

ш

108,000

 

143

Трансформаторын бохирдол угаах, цэвэрлэх /400 кВА, түүнээс дээш/

ш

120,000

 

144

Трансформаторын бохирдол угаах, цэвэрлэх /250 кВА, түүнээс дээш/

иж бүрдэл

96,000

 

145

Трансформатор будах /400 кВА, түүнээс дээш/

иж бүрдэл

96,000

 

146

Трансформатор будах /250 кВА, түүнээс дээш/

иж бүрдэл

54,000

 

147

Трансформатор задлах, угсрах

иж бүрдэл

108,000

 

148

Дэд станцад     трансформаторын гол, сампин, ул резин солих

иж бүрдэл

168,000

 

149

Дэд станц дээр байгаа трансформаторт засвар үйлчилгээ хийх. /сампин резин, ул резин, гол солих, тосны бохирдлыг цэвэрлэх, тос нэмэх, хэмжилтүүд хийх, абсорбцын коэффициент үзэх/ 

иж бүрдэл

360,000

 

Жич: 

  • Дээрх төлбөрт үйлчилгээний үнэ дээр түгээх төвөөс үйлчилгээ үзүүлэх зайг тооцож, тээврийн зардлыг нэмж тооцно.
  • Тээврийн зардлыг тушаалаар батлагдсан автомашины 1 км-ын тээврийн хөлсний дагуу тооцно.
  • Нийтээр амрах баярын өдөр, долоо хоногийн амралтын өдөр болон орон нутгийн цагаар 22:00 цагаас 06:00 цаг хүртэлх хугацаанд ажилласан тохиолдолд үнэ тарифыг 2.0 дахин нэмэгдүүлж тооцно.

 

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

2019.12.10