Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Авилгын эсрэг

Нэр Файл
1 УБЦТС ТӨХК-ийн 2012 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2 УБЦТС ТӨХК-ийн 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
3 УБЦТС ТӨХК-ийн 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6 УБЦТС ТӨХК-ийн 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
7 УБЦТС ТӨХК-ийн 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
8 УБЦТС ТӨХК-ийн 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
9 УБЦТС ТӨХК-ийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт /2018.03.14/
10 Албан тушаалтан өөрт ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам /АТГ-ын даргын 2012 оны 74-р тушаал/
11 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам /2017.04.27 А/66/
12 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
13 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.02/
14 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.08/
15 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.28/
16 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.30/
17 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.09.21/
18 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.11.05/
19 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.11.21/
20 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.12.12/
21 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.04.03/
22 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.05.20/
23 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.05.31/
24 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.07.18/
25 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.08.15/
26 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх захирлын тушаал 2019.08.14 А/230
27 Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага 2018 /Сүүлийнх/
28 2018 оны байдлаар мөрдөгдөж байгаа журам, заавар, дүрэм товъёг
29 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.10.31/
30 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.12.02/
31 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.12.13/
32 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.01.09/
33 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.01.29/
34 УБЦТС ТӨХК-ийн 2020 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
35 УБЦТС ТӨХК-ийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт /2019.10.31 А/297/
36 Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан гарын авлага /2020 он/
37 Зөрчлийн тухай хууль
38 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.01.15/
39 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.06.29/
40 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.07.10/
41 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.07.16/
42 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.07.29/
43 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.08.12/
44 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.08.25/
45 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.08.25/
46 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.09.18/
47 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.09.29/
48 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.10.19/
49 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.12.02/
50 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.12.07/
51 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2020.12.14/
52 Эрчим хүчний салбарийн төрийн өмчит байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм /2019.08.08./
53 Ашиг сонихрлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага 2019 он
54 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
55 Авлигын эсрэг хууль
56 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонихлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
57 Шилэн дансны тухай хууль
58 авилгын эсрэг нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенц
59 УБЦТС ТӨХК-ийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө