Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Хууль

Эрхийн актын нэр Огноо
1 Авлигын эсрэг хууль 2006-06-07
2 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001-01-02
3 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 2006-06-29
4 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 1999-05-28
5 Эрчим хүчний тухай хууль 2001-02-01
6 Компанийн тухай хууль 2011-10-06
7 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012-12-01
8 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2001-12-12
9 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ 1994-05-31
10 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай 2006-06-29
11 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль 2007-01-11
12 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
13 Төрийн аудитын тухай 2003-01-03
14 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008-05-22
15 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999-05-14
16 Эрчим хүчний тухай хууль 2001-02-01
17 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай 2006-06-16
18 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995-04-17