Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Бичиг баримтууд

Эрхийн актын нэр Огноо
1 1-35кВ Тулгуурын хаяг бичлэг
2 6-35кВ хүртэлх ангиллын хүчдэлтэй хүчний бууруулах трансформатор
3 10кВ-ын вакуум таслуур
4 220В, 380В, 100В-ын тоолуур
5 1000В хүртэлх хүчдэлд ажиллах цахилгааны хүчний хуваарилах самбар
6 АТП-ний ерөнхий шаардлага
7 Гүйдлийн трансформатор
8 Дэд станцын хийц материал
9 Кабелийн дагалдах хэрэгсэл
10 Өндөр ба нам хүчдлийн хүчний кабель
11 Реле хамгаалалт, хоёрдогч хэлхээний төхөөрөмж
12 Техникийн ерөнхий шаардлага ба нөхцөл
13 Фидерийн нэрийн индексжүүлэлт
14 ХТП-ний ерөнхий шаардлага
15 Хүчдлийн трансформаторууд
16 6-10 кВ-ын ВН маягийн ачаалал таслагч
17 Дэд станцын хяналтын мэдээлэл дамжуулах тоноглолуудад тавигдах ерөнхий шаардлага
18 35/10, 15/6 кВ-ийн дэд станц, ХУВИААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖ, 10/0.4, 6/0.4 кВ-ийн ХТП, АТП, КТПН-үүд, ХҮТ, Түгээх төвүүдэд тавигдах хяналтын камерийн техникийн шаардлагын тодорхойлолт
19 Дэд станц хуваарилах байгууламжуудыг төв диспетчерт хянах програм хангамжийн техникийн шаардлагын тодорхойлолт
20 Хүчний кабель суурилуулах
21 Орон сууцны хороолол, хотхоны 6-10 кВ-ын сүлжээ болон РП, ТП-үүд
22 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай хүчний кабель ТШТ. ЗПЭТ ( XLPE тусгаарлагатай ) хүчний кабель
23 220В, 380В-ын тоолуурын хайрцаг
24 220В-ын тоолуурын хайрцагны зураг
25 380В-ын тоолуурын хайрцагны зураг
26 0,4кВ-ын ЦДАШ-ийн зураг
27 6-10кВ-ийн реклоузер
28 35кВ-ийн реклоузер
29 35 кВ-ын дэд станцын дугаарлалт

УБЦТС ХК-нд мөрдөгдөж байгаа ТШТ бичиг баримтууд. Шууд татаж авахаар оруулав